ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HANZESTADCAMPERS

1. Toepassing:

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten tussen huurder en verhuurder met betrekking tot campers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden.

2. Definities:

a. Verhuurder: Hanzestadcampers, gevestigd Vierakkersestraatweg 19a, 7233 SC Vierakker

b. Huurder: natuurlijke persoon, die bij Hanzestandcampers een camper reserveert voor huur of huurt.

3. Inhoud van de overeenkomst:

a. De verhuurder stelt voor verhuur aan huurder ter beschikking een camper, van soort of type als met de huurder overeengekomen, voor een periode en prijs vermeldt op de factuur.

b. De verhuurder verplicht zich de algemene voorwaarden vooraf aan de verhuurder te verstrekken. De verhuurder maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de huurder bekend.

c. Indien de algemene voorwaarden afwijken ten opzichte van die, zoals deze verstrekt zijn bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

d. De huurder verplicht zich de overeenkomst, de bijbehorende informatie, de verstrekte instructies en gebruikershandleidingen aan te houden en na te leven. Hij is ervoor verantwoordelijk dat medehuurders en of derde(n) die hem bezoeken en bij hem verblijven deze voorwaarden, instructies en informatie eveneens naleven.

e. Niet in de huurovereenkomst is inbegrepen:

- schade, diefstal, etc aan door de huurder of zijn medereizigers meegenomen goederen.

- letsel of ziekte van huurder of medereizigers.

De huurder dient hiervoor zelf een reisverzekering af te sluiten.

4. Het gehuurde:

a. De gehuurde camper inclusief inventaris is en blijft eigendom van Hanzestadcampers. De huurder zal in of aan de camper geen veranderingen aanbrengen.

b. Het is de huurder niet toegestaan de camper uit welke hoofde of titel dan ook aan anderen dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik te geven, tenzij schriftelijk met de verhuurder anders overeengekomen.

c. Indien huurder en verhuurder zijn overeengekomen dat ook aan anderen dan in de huurovereenkomst genoemde personen de camper gebruiken, blijft de huurder ten alle tijden hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de verhuurder.

d. De verhuurder is verplicht:

- te zorgen dat camper en bijbehorende apparatuur voldoen aan wettelijke eisen.

- in goede staat en compleet met overeengekomen inventaris en toebehoren is;

- bijbehorende documenten als kentekenbewijs, gebruikershandleidingen en instructieboeken worden meegeleverd.

- de gebruiker vooraf voldoende instructie te geven voor gebruik van de camper.

e. De camper is verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid, brand, diefstal en casco-schade met een eigen risico van 1000 Euro. Het eigen risico wordt bij schade verrekend met de borgsom.

5. Huurprijs en betalingsvoorwaarden:

a. De prijs wordt overeengekomen op basis van de geldende tarieven, welke door de verhuurder zijn vermeld op de factuur. Bij aangaan van de overeenkomst wordt een borgsom verlangd.

b. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

c. Betaling dient te geschieden in Euro's, met in acht name van de afgesproken termijnen.

d. Is de verhuurder na het verstrijken van de betalingstermijn niet in het bezit van het verschuldigde bedrag, dan heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd zijn recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs (zie "Annulering")

e. Indien de huurder ook na herinnering en/of sommatie en in gebreke stelling de openstaande vordering niet voldoet, dan is de verhuurder gerechtigd deze in rechte of door derden te (laten) incasseren. De verhuurder is gerechtigd vanaf het moment van in gebreke stelling de wettelijk vastgestelde rente over het nog openstaande bedrag in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de huurder.

6. Reservering, aanbetaling en borgsom:

a. De verhuurder neemt alleen reservering in behandeling van personen die:

- een geldig legitimatiebewijs tonen.

- kunnen aantonen dat zij tijdens de huur de beschikking hebben over een bestuurder die beschikt over een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie B(E) en 25 jaar of ouder is. Deze personen worden op de overeenkomst als gevolmachtigde bestuurder(s) aangegeven.

b. Na een verzoek tot reservering zendt de verhuurder per mail een reserveringsformulier met de Algemene huurvoorwaarden.
c. Na ontvangst van het reserveringsformulier stuurt de verhuurder een factuur.

d. Reservering is pas definitief na ontvangst van de vereiste aanbetaling (tevens borgsom) conform de factuur. Met de aanbetaling verklaart de huurder impliciet de "Algemene huurvoorwaarden" te hebben ontvangen en hiermee in te stemmen.

e. Als aanbetaling/borgsom berekent de verhuurder een bedrag van 1000 Euro. Dit bedrag dient binnen 7 werkdagen na factuurdatum te zijn voldaan. Het totale bedrag van de huursom dient uiterlijk voldaan te zijn 6 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode als vermeld op de factuur

f. Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode moet het gehele bedrag (inclusief borgsom) ineens worden voldaan binnen 1 week na factuurdatum.

g. De borgsom dient ter dekking van eventuele schade en kosten veroorzaakt door de huurder gedurende zijn gebruik van de camper. Deze zullen in overeenstemming met deze voorwaarden, hierop in mindering worden gebracht. Wanneer de borgsom niet voldoende is ter dekking hiervan, kan het restant van de vordering van de verhuurder in overeenstemming met Nederlands Recht op de huurder worden verhaald.

h. De borgsom -of een eventueel restant daarvan- zal, indien de camper aan het einde van de huurperiode naar behoren bij de verhuurder wordt terug gebracht, binnen 14 dagen aan de huurder worden gerestitueerd.

i. De verhuurder behoudt zich het recht voor de overeenkomst te annuleren, indien blijkt dat er sprake is van opgave van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of andere informatie, die wezenlijk is voor het aangaan van de overeenkomst. De huurder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen huurtarief te betalen.

7. Ophalen en terug brengen:

a. De gehuurde camper kan op de overeengekomen ingangsdatum van de huurperiode vanaf 15.00 uur worden opgehaald.

b. De camper kan alleen worden opgehaald door degene met wie de overeenkomst is afgesloten (huurder).

c. De huurder dient een geldig legitimatiebewijs en/of rijbewijs van de gevolmachtigde bestuurder(s) te tonen. Hiervan wordt door de verhuurder een kopie gemaakt. Bij het niet (kunnen) tonen van deze documenten, of wanneer deze niet meer geldig zijn, wordt de camper niet afgegeven.

d. De gehuurde camper dient op de einddatum vermeld in de overeenkomst voor 10.30 uur te worden teruggebracht.

e. Het is uitsluitend met instemming van de verhuurder mogelijk de huurtermijn te verlengen. Hiervoor wordt het huurtarief per dag berekend.

f. Indien de camper eerder wordt teruggebracht, bestaat er geen recht op restitutie van de huurprijs.

g. Indien de camper zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder later wordt teruggebracht dan de einddatum vermeld in de overeenkomst, wordt de schade die verhuurder leidt als gevolg van het te laat inleveren van de camper verhaald op de huurder. Bovendien zal voor iedere verlate dag 150 euro in rekening worden gebracht.

h. De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij deze heeft ontvangen, schoon, met geledigd toilet en met een volle brandstoftank. Is dit niet het geval, dan kunnen kosten hiervoor in rekening worden gebracht en/of verrekend worden met de borgsom

i. Bij inleveren zal de camper tezamen met de huurder worden gecontroleerd.

8. Reglementen voor gebruik van de camper:

a. De camper en de zich daarin bevindende inventaris en apparatuur, dient zorgvuldig en overeenkomstig zijn bestemming te worden gebruikt en de huurder dient de gebruiks- en bedieningsvoorschriften en gegeven instructies aan te houden. Eventuele schade als gevolg van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik zal op de huurder worden verhaald

b. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de camper te gebruiken voor popconcerten, wedstrijden, rally's en andere evenementen, voor vervoer van gevaarlijke stoffen, voor het tegen betaling vervoeren van vracht of personen of voor doeleinden te gebruiken die in strijd zijn met de wet. Het trekken van aanhangwagens of voertuigen, dan wel het verrichten of nalaten van andere handelingen die tot schade aan de camper kunnen leiden of de belangen van de huurder op andere wijze (kunnen) schaden zijn verboden.

c. Alleen landen die vermeld staan op de groene kaart mogen met de camper worden bezocht

d. Het is verboden in de camper te roken.

e. Huisdieren zijn uitsluitend in overleg met de verhuurder toegestaan.

f. Het is de huurder verboden de camper te laten besturen door iemand anders dan de huurder of in de overeenkomst gemachtigde personen.

g. Het is de huurder verboden de camper te (laten) besturen, door een bestuurder onder invloed van drank, bedwelmende of opwekkende middelen, die medicijnen gebruikt waarbij het besturen van voertuigen ten strengste wordt afgeraden dan wel verboden, die niet over een geldig rijbewijs beschikt dan wel die de rijbevoegdheid is ontzegd.

h. Kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper, zoals brandstof, olie, reparatie van lekke banden of verlichting zijn voor rekening van de huurder. Dit geldt eveneens voor boetes, leges en gerechtskosten

i. De huurder dient de camper bij afwezigheid af te sluiten (deuren en ramen).

9. Schade:

a. Bij schade dient de huurder zich te houden aan de verplichtingen vermeld in de instructies, die door de verhuurder bij de camper ter beschikking zijn gesteld.

b. Bij verlies, diefstal, in beslag name of beschadiging van de camper, inventaris en/of toebehoren, dient de huurder zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de verhuurder.

10. Aansprakelijkheid huurder en verhuurder:

a. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en gevolgschade, die het gevolg is van niet of niet behoorlijk naleven van deze Algemene huurvoorwaarden, met name van artikel 7 e, artikel 8 en 9 hierin.

b. De huurder is verplicht tot vergoeding van alle door de verhuurder of derden geleden schade, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten indien:

- de bestuurder op het moment van een ongeval, waardoor schade is ontstaan, verkeerde onder invloed van drank, bedwelmende of opwekkende middelen op grond waarvan het bestuur van een voertuig door de wet verboden is.

- de bestuurder zich niet hield aan de Nederlandse of nationale of locale wetgeving ter plaatse of instructies gegeven door bevoegde personen belast met ordehandhaving of hulpverlening ter plaatse.

- de bestuurder op het moment van een schadegebeurtenis of ongeval niet beschikt over een wettelijk voorgeschreven rijbewijs dan wel de rijbevoegdheid is ontzegd, dan wel de bestuurder iemand anders is dan in de overeenkomst vermelde, tot besturing gemachtigde personen.

- indien een in beslag name van de camper plaatsvindt door de overheid, bijvoorbeeld in verband met vervoer van verdovende middelen, ongeacht of de huurder te goeder of te kwader trouw is.

- de huurder of zijn reisgenoten de camper of zijn toebehoren dusdanig ge/misbruiken, dan wel een dusdanige mate van onachtzaamheid en onzorgvuldigheid aan de dag leggen, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet van de verhuurder kan worden gevergd, dat deze de schade voor rekening neemt.

c. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, verlies of diefstal van goederen van de huurder of zijn reisgenoten, noch voor letsel van personen, van welke aard dan ook, tenzij dit te wijten is aan oorzaken die naar Nederlands Recht de verhuurder zijn aan te merken. De huurder dient zichzelf adequaat voor deze risico's te verzekeren.

d. Aansprakelijkheid van de verhuurder bestaande uit derving van reisgenot, inkomsten of bedrijfs- en andere gevolgschade, is uitgesloten.

11. Annuleren van de overeenkomst:

a. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringsdatum

b. Bij annulering is de huurder verschuldigd:

- tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom

- tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom.

- tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom

- vanaf aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom.

c. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd, conform artikel b. U kunt zich tegen dit risico verzekeren door middel van een annuleringsverzekering.

d. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de camper voor dezelfde periode of een deel daarvan op voordracht van de huurder wordt gereserveerd door een voor de verhuurder acceptabele derde. Restitutie vindt plaats op het moment dat een overeenkomst tussen verhuurder en derde tot stand komt.

12. Overmacht van de verhuurder:

a. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die de verhuurder niet zijn toe te rekenen.

b. In het geval verhuurder, al dan niet tijdelijk, niet in staat is de overeenkomst uit te voeren als gevolg van overmacht, zal verhuurder zo mogelijk uit eigen bestand een vervangende camper aanbieden, welke geaccepteerd dient te worden wanneer deze qua grootte en indeling in alle redelijkheid gelijkwaardig is.

c. Indien verhuurder niet de mogelijkheid heeft uit eigen bestand een soortgelijke camper aan te bieden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beeindigen, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

13. Algemeen:

a. Op de overeenkomst tussen huurder en verhuurder is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

b. Kennelijke druk- en zetfouten verbinden de verhuurder niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.